The Storyteller’s Guide: Unleashing the Power of Stories for Regenerative Tourism

In the dynamic world of tourism, new initiatives are emerging, aiming to reshape the way we experience travel and its impact on destinations. The ENFORCE Project, launched in late 2022, is at the forefront of this transformation, embedding regenerative principles into practices within the sector. ENFORCE, coordinated by the Italian Chamber of Commerce in Luxembourg and supported by a consortium of committed partners across Europe, is on a mission to harness the potential of current and future tourism professionals, SMEs, educators, and trainers.

ENFORCE’s core objective is to nurture regenerative tourism experiences through the art of storytelling. The project’s vision extends beyond conventional tourism, aiming to make it a catalyst for positive change. By empowering local communities and safeguarding the environment, ENFORCE seeks to redefine tourism as a transformative force.

As part of the ongoing project work, partners DomSpain and EURAKOM have prepared the Storyteller’s Guide: Your Gateway to Regenerative Tourism

The Storyteller’s Guide is a comprehensive resource designed for tourism agents, businesses, and learners in the tourism sector. This guide unveils the power of storytelling, offering insights into crafting immersive and memorable regenerative experiences. From attracting visitors with compelling narratives to engaging them before, during, and after their journeys, the Storyteller’s Guide equips the reader with the tools to become a master storyteller.

Whether you’re a tourism professional or a curious enthusiast, this document guides you into a storytelling adventure that will revolutionise your connection with your audience. As you explore its contents, you’ll discover the art of storytelling, the elements of a good story, and its role in promoting destinations and regenerative experiences.

Unlocking the Potential of Storytelling

Dive into the world of storytelling as you learn how to implement it effectively, identify challenges, and break down barriers. Discover the numerous benefits of digital storytelling for cultural tourism experiences and find ways to reach your audience in impactful ways.

As you embark on this journey, remember that ENFORCE envisions a future where tourism becomes a force for regeneration. The Storyteller’s Guide is your passport to this future, offering valuable insights and practical guidance. Together, we can transform tourism into a regenerative powerhouse that leaves a lasting impression on travellers and empowers professionals and students alike!

 

Read the Guide!

„Партньорите по проекта се срещнаха в Авейро на 14 и 15 септември 2023 г. Това беше идеалната възможност да посетим дестинацията с регенеративни очила, да разберем многобройните ѝ предимства, но и някои от предизвикателствата, пред които е изправена. Срещите по проекта лице в лице винаги предоставят на партньорите уникалната възможност да се запознаят с работата на приемащия партньор и да получат ценна информация за дестинацията. В този случай партньорите бяха приети от всеотдайния екип от професионалисти в областта на управлението и туризма на Университета в Авейро, които споделиха богата информация за един град, който беше нов за много от участниците.

Проектът „Enforce“ върви добре по план, що се отнася до работния план на проекта, което означава, че след като завършиха събирането на най-добрите практики с иновативни примери за разказване на истории за регенерация, а също и наръчника за разказвачи, партньорите използваха срещата, за да обсъдят разработването на програмата за обучение на Enforce.

През следващите няколко месеца партньорите ще работят върху разработването на съдържанието в съответствие с насоките, предоставени от Университета в Усак, нашия партньор по проекта от Турция.
Курсът трябва да бъде на разположение за пилотно въвеждане през януари/февруари 2024 г. и ще бъде достъпен и на езиците на партньорите, след като всички преводи бъдат финализирани.“

„Екипът на ENFORCE се срещна в красивия град Люксембург за началната си среща. Тя се състоя в сградата на Италианската търговска камара в Люксембург (известна още като CCIL), която отвори вратите си, за да посрещне топло всички партньори.

Екипът осъзнаваше важността на тази първа среща и подходи към нея със същия ентусиазъм, тъй като тя играе важна роля за изграждането на здрави връзки, които ще допринесат за успеха на цялото сътрудничество. С общата цел да изградят солидна основа участниците обсъдиха задълбочено първите стъпки, необходими за проекта ENFORCE.

По време на посещението бяха обсъдени в дълбочина целите на проекта, за да се гарантира, че всеки партньор има цялостно разбиране за общите цели. Резултатът от встъпителната среща беше изключително удовлетворителен за всички партньори и породи ентусиазъм сред екипа. Тя беше успешна и остави всички вдъхновени и заредени с енергия.

Пътуването на ENFORCE официално започна и с колективния опит на ангажираните партньори няма съмнение, че то ще процъфтява и ще постигне забележителни резултати.“

Enforce

“Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content